Tmtela, cm70x60 esposto Melano

Tmtela, cm200x150 esposto Melano